Investera i Europa

Investeringar i Europa

Europa blandas i investeringssammanhang ofta ihop med ”the Eurozone”. Med det menas de länder som ingår i EU och har Euro som valuta. Sverige, Norge och Schweitz är några av de europeiska länderna som inte inkluderas i Eurozonen.

Europa i sin helhet räknas som en ”developed market” (även om lokal variation förekommer) och ska därför ses som lägre risk med potentiellt lägre avkastning än utvecklingsländer som t.ex. Kina eller Sydafrika. Den Europeiska marknaden anses alltså mer stabil.

Europas ekonomi

Europas ekonomi, penningpolitik, och Euron som valuta, får mycket kritik på grund av att de rör sig så nära i förhållande till den tyska ekonomin. Om Tyskland avnjuter en högkonjunktur, medan t.ex. Finland är i lågkonjunktur skulle dessa två länder önskvärt ha olika valutor för att anpassa penningpolitiken efter konjunkturläget som råder i respektive land. Eftersom de delar valuta är detta såklart omöjligt och mycket kritik riktas därför mot Tyskland som anses ”styra” Euron.

Bästa fonderna för investering i Europa

Vi har listat de fonder i Europa som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

De stora ekonomierna

Inom Europa är det några ekonomier som väger mycket tyngre än andra. Ser man till exempel på MSCI Europe Index  så är de fyra tyngsta placeringarna: 28% Storbritannien, 17% Frankrike, 15% Tyskland och 13% Schweiz. Det betyder att resterande 11 länder som ingår i indexet endast tar upp 27% av indexet. Värt att notera är att också det finns index som exkluderar t.ex. Storbritannien för att det anses vara en sådan stor ekonomi.

Riskspridning i Europa

Länderna i Europa är i olika skeden av sina ekonomiska cykler, har väldigt olika ekonomier (Sverige har trä och järn, Norge har olja, Tyskland gör bilar, osv.), har olika valutor (även om nästan hälften av länderna numer använder Euron), och är olika mycket utvecklade (jmf. Rumänien och Tyskland). Det gör att en Europafond vars avsikt är att fånga upp lite av allt detta blir som en globalfond i ett mindre format.

Blandade Europafonder

Vissa europeiska index omfattar endast de utvecklade ”i-länderna”, medan andra index omfattar hela Europa. De smalare ”developed countries”-indexen kommer att ha lägre risk, då de placerar som exemplet ovan, medan de bredare kommer att ha lite högre risk eftersom de placerar delvis i utvecklingsländerna inom Europa.

Hur investerar du i Europa?

Det bästa är att köpa en bred indexfond eller ETF. Till exempel har MSCI ett index som heter MSCI Europe Index som består av large- och midcap-bolag i 15 i-länder och ämnar täcka ca 85% av börsen i respektive av dessa 15 länder. Du kan till exempel hitta en fond som följer detta, eller ett jämförbart index från något annat företag. Glöm inte att jämföra fondens historik mot indexet den följer och kontrollera att fonden inte har några dolda avgifter!

Slutsats Europa:

  • Europa och Eurozonen är två olika saker! De består av olika länder och kommer därför ha olika avkastning!
  • I Europa finns fyra väldigt stora ekonomier och en massa mindre.
  • Europa består av utvecklingsländer och industriländer, flera olika valutor och ekonomier som bygger på väldigt olika saker. Det är alltså en väldigt diversifierad blandning av företag i Europa.
  • Välj rätt index! Vissa index exkluderar vissa länder, och vissa fokuserar bara olika företagsstorlekar. Läs på innan du handlar!